Geen producten (0)

 

Algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen.

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van tekenhalsbanden.nl. De
       voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van tekenhalsbanden.nl.
1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
       akkoord gaat. tekenhalsbanden.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te
      
wijzigen.
1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
       derden niet door tekenhalsbanden.nl erkend
1.4  tekenhalsbanden.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan
       de in het aanbod vermelde specificaties

2. Levering.

2.1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2.  In het kader van de regels van de koop op afstand zal tekenhalsbanden.nl bestellingen tenminste binnen 30
        (dertig) dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
        leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk
        worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 (één) maand na plaatsing van de bestelling bericht
        en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3.  Aan de leveringsplicht van tekenhalsbanden.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
        tekenhalsbanden.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis
        strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4.  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
        rechten worden ontleend.

3. Prijzen.

3.1.  Prijzen worden binnen de looptijd niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien
        de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
        wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3.  Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht.

4.1.  Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7.5
        BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14
        (veertien)dagen met opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde
        zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
        tekenhalsbanden.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te
        gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk melding te
        maken bij tekenhalsbanden.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
        bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden
        in de originele verpakking (inclusief evt. accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
        verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
        vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
        draagt tekenhalsbanden.nl er zorg voor dat binnen 30 (dertig) dagen na goede ontvangst van de
        retourzending, het volledig aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het
        terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2.  Het herroepingsrecht geldt niet voor:

       • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14
         (veertien) werkdagen;        
       • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
         leverancier geen invloed heeft;      
       • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijv. maatwerk of die een duidelijk
         persoonlijk karakter hebben of een kleur- en/of serienummer bezitten zoals bij behang en op de
         internetsite/webshop zijn aangegeven als ‘kan niet worden geretourneerd/geruild’.

5. Gegevensbeheer.

5.1.  Indien u een bestelling plaatst bij tekenhalsbanden.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het
        klantenbestand van tekenhalsbanden.nl. tekenhalsbanden.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en
        zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2.  tekenhalsbanden.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
        vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3.  tekenhalsbanden.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglist. Elke mailing bevat instructies om
        uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie.

6.1.  tekenhalsbanden.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
        bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in
        redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2.  De garantietermijn van tekenhalsbanden.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
        tekenhalsbanden.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor
        elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing
        van de zaken.
6.3.  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
        afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot
        terugzending aan tekenhalsbanden.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via e-mail te melden aan
        tekenhalsbanden.nl. Eventuele gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan
        tekenhalsbanden.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
        originele verpakking (inclusief evt. accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
        Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke,
        bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzendin
        geheel vervallen.
6.4.  Indien klachten van de afnemer door tekenhalsbanden.nl gegrond worden bevonden, zal tekenhalsbanden.nl
        naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of de afnemer het aanschafbedrag op zijn/haar
        bankrekening terugstorten, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van tekenhalsbanden.nl en mitsdien
        het terug te storten bedrag steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere
        aansprakelijkheid van tekenhalsbanden.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder
        mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
        gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5.  tekenhalsbanden.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of  daarmee gelijk te stellen
        bewuste roekeloosheid.
6.6.  Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens tekenhalsbanden.nl in gebreke is, B) de
        afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
        repareren/bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
        onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van tekenhalsbanden.nl en/of    
        gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg
        is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
        toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen.

7.1.  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2.  Bij aanvaardig van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt tekenhalsbanden.nl zich het recht voor
        de aanbieding binnen de termijn van 3 (drie) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of
        daarvan af te wijken.
7.3Mondelinge toezeggingen verbinden tekenhalsbanden.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn
        bevestigd.
7.4.  Aanbiedingen van tekenhalsbanden.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5.  tekenhalsbanden.nl  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
        begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
        bevatte. 7.6.  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
        overeengekomen.

8. Overeenkomst.

8.1.  Een overeenkomst tussen tekenhalsbanden.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht
        door tekenhalsbanden.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2.  tekenhalsbanden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
        niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties.

9.1.  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen enz. ; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
        afbeeldingen van etiketten enz. op de internetsite vantekenhalsbanden.nl gelden slechts bij benadering, zijn
        indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht.

10.1. tekenhalsbanden.nl is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
         nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid
         niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in
         het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden
         geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
         aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van tekenhalsbanden.nl alsmede van
         hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
         overmacht.
10.3. tekenhalsbanden.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
         schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen
         dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
         tekenhalsbanden.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4. Indien tekenhalsbanden.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
         voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
         het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof
         het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
         zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid.

11.1. tekenhalsbanden.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud.

12.1. Eigendom van alle door tekenhalsbanden aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
         tekenhalsbanden.nl zolang de afnemer de vorderingen van tekenhalsbanden.nl uit hoofde van de
         overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
         deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer verbintenissen nog niet
         heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals
         bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpande n noch op
         enige andere wijze te bezwaren.
12.3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan tekenhalsbanden.nl of een
         door tekenhalsbanden.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin tekenhalsbanden.nl haar
         eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen
         bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
         willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht tekenhalsbanden.nl zo snel als redelijkerwijs
         verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.5. De afnemer verplicht zich de onder
         eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
         waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan te
         geven aan tekenhalsbanden.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

13.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen tekenhalsbanden.nl en koper, welke niet in
         onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
         Rotterdam kennis, tenzij tekenhalsbanden.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter
         van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
         competentie van de kantonrechter.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.